OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług przez NetVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(80-531), ul. Sucha 15, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001059653, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 021 000,00 zł, NIP: 5842765987, REGON: 368985060, (dalej: Spółka) z przedsiębiorcami, tj. podmiotami zawierającymi umowę w związku z prowadzoną działalnością (dalej: Zamawiający)  z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego.

2.       OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę, o ile nie zostały poczynione między stronami umowy ustalenia odmienne od postanowień OWS. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy elektronicznej, formy dokumentowej lub pisemnego potwierdzenia odstępstwa przez Spółkę pod rygorem nieważności. Brak uznania przez Spółkę warunków odmiennych od niniejszych OWS powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.

3.       Niniejszym nie uznaje się ważności odbiegających lub stanowiących uzupełnienie do niniejszych OWS, warunków handlowych stosowanych przez Kupującego, nawet jeśli zostały one przekazane do spółki w formie dokumentu potwierdzającego lub w każdy inny sposób. Obowiązują one tylko wtedy, gdy Sprzedający wyraźnie i pisemnie wyrazi zgodę na obowiązywanie innych warunków.

4.       Jeżeli OWS nie zostały dołączone do oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy to Zamawiający jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w przekazanym linku do strony: https://www.netvestgroup.com/ogolne-warunki-sprzedazy/

5.       Złożenie przez Zamawiającego zamówienia oznacza, że Zamawiający zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy, wówczas obowiązuje treść odpowiednio oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy.

6.       Jeśli Kupujący nie zgadza się z OWS, zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia powiadomić o tym Sprzedającego.

7.       Kupujący na prośbę Sprzedającego zobowiązany jest dostarczyć dokumenty weryfikacyjne dotyczące działalności swojego podmiotu, między innymi upoważnienie do składania zamówień, jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Przesłanie powyższych dokumentów jest równoznaczne zapewnieniem, iż dane wynikające z tych dokumentów są aktualne. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II. OFERTA, ZAKRES DOSTAWY

1.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Spółkę, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób lub podmiotów, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

2.       Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w dowolnej formie do Spółki.

3.       Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania Zamawiającemu przez Spółkę potwierdzenia udzielonego Spółce zamówienia.

4.       Wszelkie ustne ustalenia, w szczególności telefoniczne zamówienia, jak również ich zmiany bądź uzupełnienia bądź odwołanie dostawy wymagają potwierdzenia przez Spółkę w formie dokumentowej bądź w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej i WhatsApp.

5.       Przedmiot oraz zakres umowy określony jest na podstawie potwierdzenia zamówienia przez Spółkę,
o którym mowa w ust. 2.

6.       Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Kupujący zalega z płatnością za wcześniejsze zobowiązania wobec Sprzedającego.

III. CENY ORAZ PŁATNOŚCI

1.       Obowiązujące ceny ustalane przez Spółkę nie obejmują kosztów opakowania, transportu, cła ani ubezpieczenia. Do cen doliczany jest każdorazowo podatek VAT według obowiązującej w chwili zawarcia umowy stawki.

2.       Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki
z należnością Spółki z jakiegokolwiek tytułu.

3.       Strona Kupująca, nie wyłącza prawa do jednostronnego potrącania wzajemnych wierzytelności przez Sprzedającego, w przypadku powstania należności po stronie kupującego, które mogą być kompensowane, na podstawie zaksięgowanych dokumentów.

4.       W przypadku anulowania lub zaniechania odbioru przez Zamawiającego towaru potwierdzonego przez Spółkę, Spółka może żądać naprawienia powstałej w związku z tym szkody w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanego zamówienia.

5.       Wszelkie dodatkowe koszty, mogące wyniknąć ze zmian w zamówieniu w stosunku do oferty,
w szczególności zmniejszenia ilości, przyspieszenia realizacji zamówienia, usługi dodatkowe, proporcjonalnie obciążają Kupującego.

6.       W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający może wstrzymać dostawy lub naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności określony na zamówieniu lub fakturze.

7.       Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

8.       Faktury wystawiane są zgodnie z ustaleniami z Kupującym w formie papierowej lub na podstawie odrębnego porozumienia w formie elektronicznej.

9.       Kupujący powinien sprawdzić, czy jest uprawniony do sprzedaży towaru na rynku, na którym chce go sprzedać. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia i zwalnia sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

10.   Ceny na towary i/lub usługi oferowane przez Spółkę, wyrażone w walucie innej niż PLN są przeliczane według średniego kursu sprzedaży określonej waluty z tabeli A NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, chyba że w ofercie wskazano inaczej.

11.   Kupujący jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające odbiór towaru, a w przypadku samodzielnej odprawy jest zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające ten fakt.

IV. TERMINY DOSTAWY

1.       Termin wydania towaru określony jest przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Zamawiającemu i oznacza termin przygotowania towaru do odbioru z magazynu Spółki – w przypadku odbioru osobistego towaru przez Zamawiającego lub termin wysłania towaru na wskazany przez Zamawiającego adres, na zasadach określonych między stronami,

2.       Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Spółki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności tj. nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Spółki, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Spółki, szkody transportowe itp. O wystąpieniu przeszkody Spółka powiadomi Zamawiającego, wskazując nowy termin realizacji dostawy.

3.       Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru we wskazanym terminie.
W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru, Spółka ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania oraz innymi powstałymi w wyniku opóźnienia odbioru kosztami albo Spółka może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.

4.       Nieodebranie lub odmowa odebrania w umówionym terminie zamówionych przez Kupującego towarów, upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami dotyczącymi obsługi zamówienia, w tym opłatami za magazynowanie w wysokości 5 euro dziennie za paletę, do dnia odbioru zamówienia.

5.       Po upływie 6 dni od wyznaczonej daty odbioru Sprzedający ma prawo wystawić fakturę za ww. obsługę zamówienia, płatną w ciągu 7 dni od jej doręczenia.

6.       Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu.

7.       W przypadku wydania towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na przewoźnika (art. 788, 789 k.c.), aż do chwili wydania go Kupującemu.

8.        Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.       Z chwilą odebrania dostawy odpowiedzialność za towar ponosi Kupujący.

10.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

11.   Zmiana postanowień odnośnie punktu od 6 do 10 wymagają formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

V. PRZEJŚCIE RYZYKA ORAZ ODBIÓR

1.       Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego wydania Zamawiającemu. Za wydanie towaru uważa się również moment poinformowania Zamawiającego o przygotowaniu towaru do odbioru – w przypadku osobistego towaru przez Zamawiającego z magazynu Spółki oraz w przypadku powierzenia towaru przez Spółkę przewoźnikowi.

2.       Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 §1 k.c.).

3.       Wszystkie zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie 48 godzin od momentu dostawy. Spółka zastrzega sobie prawo do nieuznania zastrzeżeń.

4.       Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Spółki za nieumyślne naruszenie obowiązków. Postanowienie zdania poprzedniego znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, przy pomocy których Spółka wykonuje dostawę.

5.       Odpowiedzialność Spółki w stosunku do Zamawiającego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej przez Zamawiającego ceny. Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego wyłącznie za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

VI. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.       Spółka zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez Zamawiającego ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności towaru na Zamawiającego, przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Zamawiającego, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie.

2.       W przypadku działań bądź zaniechań Zamawiającego niezgodnych z umową oraz niniejszymi OWS, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności, Spółka uprawniona jest do odebrania przedmiotu dostawy po uprzednim wezwaniu, a Zamawiający jest obowiązany do jego wydania. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez Spółkę nie oznacza odstąpienia od umowy.

 

VII. KARY UMOWNE

1.       Niezależnie od zapisów ust. III pkt 3 OWS, Spółka ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną,
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego w wysokości od 10 do 50 % wartości zamówienia netto.

2.       W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Miejscem wykonania umowy dla wszelkich zobowiązań jest siedziba Spółki.

2.       W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.

3.       Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty powiązane działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.

4.       Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową

5.       Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.

6.       Zmiana OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

7.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

8.       Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

9.       Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami.

10.   Wszelkie spory powstałe na tle zawartych umów, jak również pozostające w związku z zawartymi pomiędzy Spółką a Zamawiającym umowami rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

11.   Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.11.2023 r.